Všeobecné obchodní podmínky

platné od 20. 08. 2019

Poskytovatel služeb / zhotovitel:

IT Colors – Simon Krpata, IČ: 76185796, Na Zahrádkách 221/39, 503 41 Hradec Králové

Odběratel / zákazník

Definice pojmů

WEBOVÉ STRÁNKY A GRAFICKÉ SLUŽBY

Aktuální verze prohlížečů

Webové stránky jsou vždy prohlíženy pomocí webového prohlížeče. Tyto prohlížeče bývají pravidelně aktualizovány jednotlivými výrobci. Aktuální verze je vždy ta, kterou výrobce vydal a u ní se předpokládá podpora současných technologií. Starší verze prohlížečů naopak nemusejí podporovat všechny funkce webu nebo se web nemusí správně zobrazit. Za aktuální verze se považují ty poslední, vydané jednotlivými poskytovateli v poslední verzi, která není starší 6 měsíců.

Připomínkování ve vlnách

Po předání grafického návrhu dodavatelem odběrateli, má odběratel možnost se k němu vyjádřit a připomínkovat jednotlivé jeho grafické části. Následně dojde k zapracování připomínek dodavatelem a opětovnému předání odběrateli.

Termín dodání

Termín, kdy se předpokládá, že je Předmět objednávky schopen publikace.

Wirefram

Drátový model, taktéž skica. Používá se pro lepší vizuální rozkreslení očekávaného obsahu webu, zejména homepage, případně i podstránek. Může být nakreslený digitálně ale i ručně na papír. Používá se jako podklad pro grafický návrh, aby bylo zřejmé, z čeho se má skládat obsah.

Grafický návrh

Vizuální zobrazení webu formou obrazových dat. Může obsahovat i částečnou funkčnost pro lepší představu. Je přizpůsoben pro konkrétní rozlišení a nemusí být zobrazen ve 100% velikosti. Slouží k vizuální představě o grafice a fungování webu a k připomínkování, před předáním k dalšímu zpracování.

Zdrojová data ke grafickým návrhům

Soubory z nichž je vytvořen design, jakožto pre-finální produkt. Zdrojová data používám při návrhu webu. Zdrojová data mohou obsahovat prvky s licencí třetích stran, které má dodavatel zakoupenou a proto by neměla být používána k jiným účelům, než ke kterým je dodavatel vytvořil.

Archiv dat

Záloha vytvořených dat na straně dodavatele. Uchovávaná ve 2 (dvou) kopiích na počítači a na serveru poskytovatele hostingu.

Testování

Ověření funkčnosti webu ze strany dodavatele na různých zařízeních a v prohlížečích. Ověření správného vizuálního zobrazení všech stránek.

Akceptační testy

Testování funkčnosti na straně odběratele, při kterých potvrdí, že dodané webové stránky se chovají správně a obsahují vše dle domluveného očekávání. Výsledkem akceptačních testů může být soubor připomínek anebo schválení.

Desktopová verze

Zobrazení webu na osobním počítači s MS Windows a nebo Apple s Mac OS. Zobrazení je vždy zprostředkováno internetovým prohlížečem.

Verze pro Tablety

Zobrazení webu na tabletu s OS Android či iOS. Zobrazení je vždy zprostředkováno internetovým prohlížečem. V případě Androidu Google Chrome a v případě iOS Safari.

Mobilní verze

Zobrazení webu na chytrém mobilním telefonu s OS Android či iOS. Zobrazení je vždy zprostředkováno internetovým prohlížečem. V případě Androidu Google Chrome a v případě iOS Safari.

Fotobanka

Online prodejce fotografií a grafických dat. Umožňuje nákup podkladů pro následnou grafickou práci. Nákup provádí vždy dodavatel a licence z něj je nepřenosná. Odběratel získá licenci až na finální dílo.

Externí script

Externí služba, která je napojena do www stránek a zprostředkovává některé funkce. Může to být např. zobrazení speciálního fontu, či služba připojující se k API jiného systému apod.

Software

K provozu www stránek se používá několik softwarových úrovní. První je na straně serveru operačního systému, druhá zprostředkovává programovací a databázovou platformu (PHP/MySql) a poslední implementovaná v samotných www stránkách ve formě redakčního systému.

Redakční systém (CMS) – WordPress

Software, který umožňuje editaci a správu obsahu www stránek administrátorem či administrátory webu na základě jím přidělených práv.

Hostování dat

Provoz CMS je zajištěn na serveru, tzv. „Hosting“. Kdy na serveru je nainstalován jak software redakčního systému, tak data webu (kód, dokumenty, obrázky…).

Kontrola správnosti zobrazení

Součástí garance, kterou dodavatel poskytuje je kontrola správnosti zobrazení webových stránek. Dodavatel tak svévolně prochází web na aktuálních desktopových a mobilních zařízeních v aktuálních verzích prohlížečů a provádí příslušné opravy anebo na základě upozornění odběratelem na nalezenou chybu. Opravy chyb způsobených jednotlivými administrátory nebo třetí stranou jsou řešeny v rámci servisu a doobjednaných prací.

Chyba

Chyba je jakékoliv zobrazení šablony či obsahu vytvořeného z dílčích šablon, která neodpovídá odběratelem schválenému grafickému návrhu. Chyby mohou být drobné anebo závažné. Drobnou chybou se rozumí např. špatné zobrazení textu, které ale nebrání jeho čtení, nepřesné umístění ikonky nebo jiné chyby, které nemají vliv na provoz a čtení obsahu webu.

Za závažnou chybu se považují takové chyby, které brání zobrazení webové stránky, čtení obsahu, vkládání či editaci obsahu včetně uploadu souborů nebo zobrazení chybové hlášky.

Homepage

Úvodní strana webu, která se zobrazí při zadání url adresy.

Slideshow

Slidování fotografií dle nastavení CMS.

Responzivita

Způsob kódování webu, který umožňuje měnit zobrazení a rozmístění jednotlivých prvků webových stránek tak, aby je bylo možné pohodlně číst na různě velkých rozlišeních jednotlivých zobrazovacích zařízení (desktopy, mobilní telefony a tablety).

Vícepráce

Jakékoliv práce realizované nad rámec Předmětu Smlouvy. Tyto práce mohou vznikat v rámci procesu tvorby webových stránek, ale i po jejich spuštění, na základě nových požadavků ze strany odběratele. Platí to i pro grafické návrhy. Tyto práce jsou realizovány buď po schválení následné kalkulace anebo účtovány hodinovou sazbou (pokud se tak obě strany dohodnou).

Server

Hardware umožňující hostování dat a provoz softwaru. Je umístěný v serverové budově provozovatele na páteřní datové lince.

Widget/Place holder

Obsahový blok, na jehož místě se generují předdefinovaná data, např. statistika, nebo výpis článků z konkrétní rubriky či YouTube přehrávač, atd…

SERVIS IT TECHNIKY

Předpokládaná cena opravy

je závislá na sdělení závad zákazníkem. Nikoliv na ceně opravy skutečně vzniklých závad při poškození zařízení.

Přepokládané ukončení opravy

je datum, sdělené zákazníkovi na základě jím sdělených závad. Datum závisí na způsobeném poškození a vadě, může se lišit od skutečného data předání.

ČÁST A

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK A GRAFICKÉ SLUŽBY

Dodání služeb

1. Poskytovatel služeb se zavazuje dodat objednávku v domluveném termínu s odchylkou maximálně 30 kalendářních dní. Tento čas je, mimo jiné, vyhrazen pro testování správné funkčnosti webových stránek dodavatelem.

2. Předpokládaný termín dokončení objednávky se odvíjí od data uhrazení první zálohy ve výši 50 % z celkové ceny s DPH.

3. Termín dodání objednávky může poskytovatel měnit v závislosti na dodatečných požadavcích odběratele nebo v případě, že odběratel nedodá poskytovateli požadované podklady před započetím prací. Termín dodání se pak vždy automaticky prodlužuje o minimálně jeden pracovní den, až do doby, než odběratel tyto podklady dodá nebo jsou stranami odsouhlaseny dodatečné požadavky.

4. Je-li součástí objednávky i grafický návrh, bude zaslán v průběhu tvorby odběrateli ke schválení, a to v konečné podobě. Odběratel má právo připomínkovat jej ve 3 vlnách. Další připomínkovací kolo se automaticky účtuje jako vícepráce dle aktuálního ceníku. Připomínkovacím kolem se rozumí seznam požadavků na změny zaslaný v jednom e-mailu či předaný osobně, telefonicky nebo jinak dle dohody stran.

5. V případě potřeby dalšího připomínkování, tvorby zcela nového návrhu nebo po schválení grafického návrhu odběratelem a jeho následném napojení na systém, lze provádět změny pouze rozšířením objednávky o vícepráce anebo učiněním samostatné objednávky.

6. Objednané práce nad rámec původní objednávky mohou být realizovány i bez dopředu schválené kalkulace, pokud ji zákazník nevyžaduje, již při zaslání požadavku na realizaci. K takto objednaným pracím bude při fakturaci připojen report s jejich výčtem a případně i počtem odpracovaných hodin.

7. Zdrojová data ke grafickým návrhům a jejich součásti jsou duševním vlastnictvím poskytovatele a nejsou součástí objednávky, není-li to v ní výslovně uvedeno s vyčíslenou cenou za jejich dodání.

8. V případě tvorby tiskovin, určených pro profesionální tisk, má odběratel na základě požádání nárok na tisková data, byla-li vytvořena v průběhu zakázky. Tento nárok lze uplatnit až po zaplacení celé objednávky, a to do 3 (třech) měsíců po dodání objednávky. Nárok lze uplatňovat i po uplynutí této doby, ale již bez záruky ze strany poskytovatele.

9. V případě, že odběratel grafický návrh v objednávce, již nijak nekorekturuje po dobu delší než 2 (dva) týdny, považuje se takový návrh za odběratelem schválený.

10. Wireframy jsou dodávány pouze, jsou-li součástí objednávky jako samostatná položka.

11. Poskytovatel připravuje grafické návrhy pro mobilní verzi pouze pro homepage; nejsou-li součástí objednávky grafické návrhy pro další responzivní verze či podstránky, poskytovatel je připraví dle svého uvážení tak, aby byla přehledná a funkční na aktuálních zařízeních dle objednávky. Následné grafické změny v responzivních verzích jsou vždy zpoplatněny.

12. Poskytovatel udržuje zálohovaný archiv podkladů a zdrojových dat odběratele, což je považováno za dobrovolnou a nijak nenárokovatelnou službu, za kterou poskytovatel neúčtuje žádné poplatky a ani neposkytuje žádné záruky.

|

13. Po dokončení objednávky ze strany poskytovatele, bude odběratel o této skutečnosti informován e-mailem nebo telefonicky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; následná doba je vyhrazena pro tzv. „Akceptační testy“. To znamená, že tento čas je vyhrazen pro důkladné testování správné funkčnosti webových stránek a dohledání skrytých vad či provedení nezbytných drobných úprav.

Během tohoto času má odběratel možnost si aplikaci vyzkoušet a upozornit na případné chyby. Po vypršení termínu pro akceptační testy a opravě všech nalezených vad se považuje objednávka za dokončenou.

14. Doba vyhrazená pro akceptační testy je 10 (deset) dní od informování o této skutečnosti odběratele.

15. Pokud se v dodané objednávce vyskytne chyba, odběratel je povinen bezodkladně na ni upozornit poskytovatele a ten je povinen pochybení v co nejkratším možném termínu odstranit. Drobné nepřesnosti a/nebo chyby bránící provozu jsou obvykle odstraňovány do 24 hodin. V případě zásadních problémů, které nelze odstranit bezodkladně, bude stranami dohodnut termín opravy.

16. Termíny pro dodání objednaných služeb se liší podle druhu. Finální grafické návrhy (vizitky, loga, plakáty,..) jsou standardně dodány do 2 týdnů od data podepsání objednávky a v případě tvorby zálohové faktury od data zaplacení zálohy. U tvorby webových stránek je standardní doba dodání 4 týdny (liší se podle rozsahu webu). Poskytovatel je obvykle schopen jednodušší práce dodat dříve dle možností svého plánovaného harmonogramu.

17. V případě, že je k objednávce vytvořena zálohová faktura a odběratel tuto platbu neprovede v dohodnutém termínu, má poskytovatel možnost změnit termín dodání objednávky dle svého aktuálního harmonogramu.

18. Poskytovatel si vyhrazuje právo na drobné změny funkčnosti systému v závislosti na aktuálních technických možnostech; tyto změny budou konzultovány s odběratelem, pokud situace nevyžaduje jinak.

19. Odběratel se stává vlastníkem vytvořeného díla ve chvíli uhrazení ceny objednávky v plné výši či ve chvíli uhrazení sjednané ceny dodatečných objednávek nebo víceprací v plné výši včetně DPH. Autorská práva jsou z poskytovatele nepřenosná, zejména u vlastnictví grafických prací, fotografiích či animacích. V případě tvorby grafických vizuálů získává odběratel právo toto dílo dále bez časového či územního omezení užívat či dál rozvíjet.

Na jednotlivé grafické prvky použité ve vizuálech či části zdrojových kódů se mohou vztahovat autorská práva třetích stran (podklady z fotobanky, videobanky, externí scripty apod.) Proto odběratel akceptuje povinnost informovat poskytovatele o způsobu a množství distribuce dodaného díla, aby toto právo třetích stran nebylo nijak dotčeno.

20. Odběratel se stává vlastníkem vytvořeného a schváleného díla dle bodu 19 těchto VOP. Ostatní grafické návrhy a jejich verze, které byly vytvořeny během tvorby schválených vizuálů, zůstávají ve vlastnictví poskytovatele.

21. Poskytovatel si vyhrazuje právo podepsat dodaný software. V případě webových stránek ve formě meta tagu “author” a odkazu v patičce webu. Velikost fontu v podpisu uvedeném v patičce webu je o 1-2 px menší než běžné obsahové písmo použité na webu, a to ve stejném fontu. Toto právo ze strany dodavatele lze na základě dohody stran vykoupit.

22. Poskytovatel si také vyhrazuje právo a objednatel s tímto souhlasí, prezentovat vytvořené dílo na svých webových stránkách.

Servis dodaných služeb a záruka

1. Webové stránky jsou vždy optimalizovány na běžná zařízení a verze prohlížečů aktuálních v době uzavření Smlouvy. Standardní optimalizace probíhá pro MS Edge, Mozilla Firefox, Chrome a Safari na desktopech, tabletech a mobilních telefonech. Podpora starších prohlížečů, jako je například Internet Explorer 11, je realizována pouze je-li součástí objednávky nebo víceprací, a to tak, aby nedocházelo k chybám, ale vzhledem k jeho stáří, může být web zobrazen odlišně oproti ostatním prohlížečům, jelikož nepodporuje současné technologie.

|

2. V případě, že vytýkané chyby byly způsobené odběratelem či jinou stranou odlišnou od poskytovatele, budou tyto opravy účtovány odběrateli dle aktuálního ceníku poskytovatele jako vícepráce. Odběratel bere na vědomí, že na takovou skutečnost nemusí být poskytovatelem předem upozorněn.

3. Za „chyby„ jsou považovány pouze ty nedostatky, které způsobují přímo nefunkčnost oproti zadávacímu dokumentu nebo nesouhlasí se schválenou verzí grafického návrhu. Za schválenou verzi grafického návrhu se považuje vždy ta, která je odsouhlasená odběratelem včetně doplnění domluvených písemných připomínek, které poskytovatel akceptoval.

4. Poskytovatel nenese odpovědnost za případný ušlý zisk odběratele, a to v žádné formě či situaci. V případě, že by dodavatel způsobil odběrateli prokazatelnou škodu, může být škoda uplatněna na základě dalšího jednání.

5. Technická podpora je dostupná prostřednictvím telefonu a e-mailu v pracovní dny, a to pouze v pracovní době od 08-16. hodin. Mimo pracovní dobu je dostupná podpora pouze prostřednictvím e-mailu uvedeném na webových stránkách v kontaktech.  Výpadky služeb či závady bránící provozu webu lze nahlašovat i mimo pracovní dobu prostřednictvím SMS, a to na telefonní číslo +420 123 456 789. Dodavatel garantuje zahájení jejich řešení v co nejbližším možném termínu.

6. Je-li součástí objednávky i provoz webových stránek na serveru či hosting a provoz domény, je tento provoz automaticky prodlužován. Odběratel bude každoročně dotazován prostřednictvím e-mailu s žádostí o potvrzení jejich prodloužení. Nepotvrzením žádosti bere odběratel na sebe riziko přerušení služeb, a to bez náhrady.

Odběratel může požádat o automatické prodlužování služeb, čímž bude z dotazovacího procesu vynechán a zavazuje se uhradit poplatky na další rok provozu do odvolání nebo zrušení služeb. Odvolat automatické prodlužování či zrušení služeb lze kdykoliv, nicméně poplatky nebudou účtovány až za následující období.

7. Poskytovatel garantuje, že nedojde k omezení nebo přerušení e-mailových služeb vinou nedostatku prostoru ve schránkách odběratele.

8. Pokud odběratel využívá e-mailové služby, má k těmto službám garantovaný e-mailový prostor minimálně 3 GB pro každou doménu s nastaveným hostingem. V případě, že začne tento prostor docházet, bude na to odběratel upozorněn e-mailem s návrhem na navýšení tohoto prostoru  nebo s žádostí o redukci dat. Na své vyjádření má odběratel 14 dní, kdy může prostor ve svých e-mailových schránkách uvolnit nebo požádat o navýšení. V případě, že tak v této době neučiní, bude prostor automaticky navýšen a toto navýšení vyúčtováno, což bere odběratel na vědomí.

Platební podmínky

1. Před zahájením prací (tvorba webových stránek, grafické služby) bude odběrateli vystavena zálohová faktura ve výši 50 % z celkové hodnoty objednávky se 7 denní splatností.

2. Po dokončení a předání hotového webu dle objednávky bude odběrateli vystavena faktura se splatností 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data jejího vystavení. Nebude-li fakturovaná částka uhrazena v plné výši v termínu splatnosti, je odběratel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Neuhradí-li odběratel vyúčtovanou částku za odebrané služby ani do 30 kalendářních dnů následujících od vystavení faktury, je poskytovatel oprávněn omezit nebo přerušit poskytování dodávaných služeb, a to bez náhrady.

3. Za poskytnuté služby se platí bezhotovostně převodem na účet poskytovatele 1029893898/6100, vedený u společnosti Equa bank (dále jen „účet poskytovatele“)

4. Odběratel má možnost v rámci záruky reklamovat služby, tato reklamace však nemá vliv na uhrazení služeb.

5. Vzniknou-li během korektur projektu odběratelem nové požadavky, bude na ně vystavena samostatná objednávka či dodatek objednávky, na které se vztahují stejné platební podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách.

6. Zaplacení objednávky nemůže být podmíněno dokončením dodatků či dalších objednávek. Poskytovatel má právo nerealizovat další případné objednávky do doby zaplacení předchozích objednávek.

Odstoupení od smlouvy

1. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nedodání oběma stranami odsouhlasené objednávky v dohodnutém termínu s tolerancí odchylky uvedené v bodě “1 Dodání služeb” a to pokud nebude splněna podmínka v následujícím bodě níže.

2. V případě nespokojenosti odběratele s dodáním služby nebo s dodanou službou, je odběratel povinen zaslat zhotoviteli kompletní výčet požadovaných úprav v jasné a srozumitelné formě, které budou v souladu s objednávkou tak, aby mohla být úspěšně dokončena a doručit je písemně na adresu zhotovitele.

3. Poskytovatel se zavazuje do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data doručení požadovaných úprav ze strany odběratele vytýkané vady napravit. V případě, že vytýkané vady obsahují vícepráce či jakékoliv práce, které nebyly součástí objednávky, poskytovatel je ze seznamu vyřadí, nerealizuje a upozorní na to odběratele při předání dokončených oprav.

4. V případě, že poskytovatel vytčené vady v uvedené lhůtě neopraví, je odběratel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Obě strany se dohodly, že písemné odstoupení bude provedeno doručením odstoupení písemně na adresu sídla poskytovatele.

5. V případě, že odběratel předčasně ukončí spolupráci s poskytovatelem z jiného než výše uvedeného důvodu nebo bez udání důvodu, zavazuje se uhradit poskytovatelem poskytnuté služby v plné výši, či poměrnou část odpovídající rozpracovaným částem zakázky, dle aktuálního ceníku. Tato částka bude složena z paušálních cen za jednotlivé služby dle objednávky a v případě programování dle odpracovaných hodin, minimálně však 50 % z celkové ceny zakázky.

Aktuální ceny služeb

Ceny uvedené v jednotlivých objednávkách se nemění. Aktualizovat se mohou ceny hodinové práce.

Cena za hodinu úprav CSM (redakční systém webových stránek), Grafických prací, Fotografování,  Animací, Testování, Servisu informačních technologiích, Jazykovou korekturu a Správu obsahu webu či sociálních sítí je jednotná ve výši 500 Kč s DPH pro požadavky bez priority.

Za požadavky s vysokou prioritou dodání je cena za hodinu práce navýšena na 800 Kč s DPH. Za práce s vysokou prioritou se považují veškeré práce, kde je požadováno rychlejší dodání/plnění služeb nebo opravy a právo přednosti.

ČÁST B

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Smlouva o dílo

1. Zákazník si může objednat opravu počítače, notebooku či jiné elektroniky a servis softwarového vybavení, nabízí-li takovou službu zhotovitel.

2. Objednání může zákazník provést vyplněním formuláře na webových stránkách www.itcolors.cz/kontakt, popřípadě na telefonním čísle či emailu. V případě objednání skrze kontaktní telefon si zhotovitel pro výrobek určený k opravě dojede na určené místo v určeném čase, nebo se domluví se zákazníkem, aby dovezl výrobek na kontaktní adresu.

|

3. Zhotovitel se po potvrzení objednávky zavazuje prohlédnout a diagnostikovat výrobek, určit zda je oprava (provedení díla) možná, opravu provést dle dohodnutých cenových podmínek. Cena neobsahuje cenu náhradních dílů a nových komponent, o jejichž ceně stanovené odhadem bude objednatel informován. Dojde-li ke změně ceny náhradních dílů nebo nových komponent určené odhadem o více než 10% je zhotovitel povinen zákazníka o této skutečnosti informovat.

4. Zákazník se zavazuje za provedení díla zaplatit předem stanovenou odměnu.

5. Zhotovitel upozorňuje, že diagnostika zdarma platí pouze při schválení provedení opravy, v opačném případě je diagnostika zpoplatněna částkou 300,- Kč.

6. Zhotovitel upozorňuje, že zákazník si nese odpovědnost za zabalení zboží, zasílá-li ho zhotoviteli. V případě rozbití výrobku doručovatelem, kterého si vybral zákazník nenese zhotovitel žádnou odpovědnost.

Práva z vadného díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Má-li dílo vadu při předání, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. Zákazník je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla bez zbytečného odkladu.

2. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, v případě, že zákazníkem je podnikatel, se řídí příslušnými právními ustanoveními tj. zejména § 2615 a násl. občanského zákoníku. V případě porušení smlouvy má podnikatel práva vyplývající z občanského zákoníku. Mezi tyto práva patří oprava, výměna, přiměřená sleva z ceny díla, a není-li možné ani jedno z těchto, pak odstoupení od smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je ve shodě se smlouvou o dílo, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou o dílo se rozumí, že dílo jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, že odpovídá požadavkům právních předpisů.

4. V případě, že věc při převzetí díla zákazníkem není dílo ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou o dílo“), má spotřebitel právo na to, aby zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě o dílo, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou věci; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy.

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vadu díla, postupoval-li dle pokynů zákazníka, i když na nevhodnost postupu či materiálu objednatele upozornil a dále upozornil-li zákazníka, že provedené dílo (oprava věci) nemusí mít požadovaný výsledek.

Uvedení věci do původního stavu

Zákazník bere na vědomí, že v případě neprovedení, nebo započetí či nemožnosti opravy není technologicky možné, ve smyslu Občanského zákoníku – uvedení věci do původního stavu. Při opravě se zboží musí rozebrat, většinou jsou díly k sobě spojeny plastovými západkami, které některé mohou při demontáži stářím prasknout. Jsou použity pájecí pasty, které mohou a zůstávají pod připájeným čipem, či jeho okolím, stejně tak nový použitý materiál pro výrobu vodivých spojů pod čipem, nelze nahradit zpět původním materiálem , jakož i jiné použité součástky nelze nahradit původními zničenými, odstraněnými a vyměněnými součástkami, nebo to není rentabilní k povaze vzniklé závady.

Může se stát, že ani po úspěšné opravě a plně funkčním zařízení nemusejí všechny díly k sobě doléhat a držet tak, jak doléhaly a držely před opravou, z důvodu technologických operací při demontáži, montáži a vlivem stáří jednotlivých dílů, kdy vlivem stáří a únavy materiálu dojde k jeho technickým změnám v jeho neprospěch. Zhotovitel se samozřejmě snaží těmto situacím v maximální možné míře předejít zvolením vhodného doporučeného technologického postupu demontáže a montáže zařízení. Zákazník bere na vědomí, že tyto popsané neduhy nejsou důvodem k reklamaci.

Záruka a záruční podmínky:

1. Záruku na práci na provedenou opravu poskytuje zhotovitel v délce trvání 3 měsíců od převzetí zboží z opravy.

2. U vad o kterých byl zákazník informován a souhlasil s nimi tím, že zaplatil za opravu zařízení, tak na tyto vady se záruka nevztahuje. U zařízení, které není nové, se lhůta nevztahuje na vady, kvůli kterým byla snížena cena zařízení. Záruční doba (lhůta) začíná běžet dnem vystavení prodejního dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zařízení v uznané záruční opravě. Zákazník bude předem informován, kdy si může zařízení vyzvednout a kdy bude doklad vystaven. Je v zájmu zákazníka si vyzvednou zboží včas.

3. Pokud bude použit nový díl, záruka na tento díl bude 12 nebo 24 měsíců. Pokud bude zákazník požadovat na opravu díl použitý, na jeho funkci záruku nemůže zhotovitel poskytnout, protože se jedná o použitý díl bez záruky, zhotovitel pouze poskytne záruku na práci ve standardní délce 3 měsíců. Pokud si zákazník dodá vlastní díl, poskytuje zhotovitel opět záruku pouze na práci, nikoliv na funkčnost dílu samotného.

4. IT Colors – Simon Krpata nenese, a z povahy věci ani nést nemůže odpovědnost za vady, které zákazník při předání zboží do opravy nenahlásil, a nebo nahlásil, ale nesouvisí s opravou vady opravovaného zařízení, pokud tyto vady nechtěl opravit a zhotovitel mu je neopravil. Zhotovitel nemůže při převzetí zboží do opravy objektivně posoudit, zda to či ono je funkční či nikoliv, a to hlavně v případě, kdy opravované zboží nelze zapnout. Pokud bude mít opravované zboží více vad, avšak se nepodaří opravit všechny vady, zákazníkovi bude účtována cena opravy za jednotlivé položky, které se opravit podařilo.

5. Zákazník nemá právo požadovat ušlý zisk ani žádné další nároky po dobu, kdy bude zařízení v opravě, případně na reklamaci. Oprava bude, pokud zboží půjde či nepůjde opravit, provedena nejdéle do 30-ti kalendářních dnů, od přijetí zakázky. O ukončení opravy bude zákazník informován písemně, emailem či telefonicky ihned po ukončení opravy.

Zánik záruky

Na opravovaném zařízení zaniká 3 (tří) měsíční záruka na opravu v případě:

– bude zařízení poškozeno vnějšími vlivy pád, polití, mechanické poškození přepětí v elektrické rozvodné síti, atd.

– bude vylomen nebo jinak poškozen napájecí konektor

– dojde-li k závadě na výrobku z důvodu zásahu vyšší moci

– neprojeví-li se reklamovaná závada při vstupních testech na zařízení

– zákazník není schopen viditelně prokázat reklamovanou závadu v případě, že se neprojeví při vstupních testech

– je-li příčinou závady znečištění zařízení

– bylo-li zboží používáno s přípojným zařízením nevhodným pro toto zařízení – bylo-li zboží používáno i nadále po projevení reklamované závady a tím došlo k rozšíření reklamované závady vlivem dalšího používání zboží

– došlo k úmyslnému či neúmyslnému poškození zboží vinou zákazníka

Odpovědnost za způsobené škody

1. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za údajné škody způsobené během opravy, u kterých není zákazník schopen doložit vznik během opravy. Je v zájmu zákazníka si tyto vady či bezvadný stav zdokumentovat, aby je mohl později uplatňovat při reklamaci. Avšak jsou z tohoto ustanovení vyloučeny vady způsobené při testování a samotné opravě zařízení vzniklé z použití technologických postupů zhotovitele.

2. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat z datových nosičů, které byly ve zboží určenému k opravě. Je v zájmu zákazníka provádět pravidelné zálohy obsahu datových nosičů, kdyby došlo ke ztrátě dat na nich uložených.

Další ustanovení ke smlouvě o dílo

1. Zhotovitel upozorňuje zákazníka, že je povinen si zálohovat obsah nosičů datové paměti, neboť při provádění díla může dojít ke změně nastavení a smazání obsahu paměti.

2. Zhotovitel upozorňuje zákazníka, že oprava výrobku (provedení díla) nemusí pomoci odstranit závadu, byla-li zákazníkem či zhotovitelem přes veškerou odbornou péči nesprávně diagnostikována.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu za opravu a případné další náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník jedním z následujících způsobů:

– v hotovosti při osobním odběru zboží

– dobírkou při doručení zboží na místo určeném kupujícím

– bezhotovostně převodem na účet zhotovitele 1029893898/6100, vedený u společnosti Equa bank (dále jen „účet zhotovitele“)

– V případě platby hotovostí je cena za opravu splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby musí být cena za opravu uhrazena na účet zhotovitele před předáním opraveného výrobku.

– Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Zhotovitel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel zákazníkovi po uhrazení ceny za opravu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

Vyberte si požadovanou službu